Algemene voorwaarden Monique Smit TCM

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen van Monique Smit TCM. 
2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als tussen alle betrokken partijen hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt. 
3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Cliënt: degene die diensten afneemt van Monique Smit TCM. 
4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan handelingen die worden verricht met het doel de klachten van Cliënt te behandelen of te ondersteunen.  
5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest’ van deze bepalingen. 
6. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

Artikel 2. Totstandkoming en beëindiging overeenkomst /behandeling 
1. Hieronder wordt verstaan dat de Cliënt een afspraak heeft gemaakt met Monique Smit TCM voor een enkele of volledige behandeling. 
2. Monique Smit TCM mag haar werkzaamheden opschorten als de Cliënt zich niet houdt aan zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De Cliënt is gehouden de door Monique Smit TCM verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 
3. Beëindiging van de overeenkomst / behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. 
4. Als de Cliënt voortzetting van de overeenkomst / behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen op eigen risico. 

Artikel 3. Betaling 
1. Een consult dient na afloop van het consult te worden betaald. Dit kan contant of op rekening.  
2. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. 
3. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend bij Monique Smit TCM, binnen 8 dagen na factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan worden klachten ter zake niet meer aanvaard en wordt de Cliënt geacht met de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 
1. Monique Smit TCM zal de overeenkomst tot behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De therapie is naar zijn aard resultaatgericht, maar kan dit resultaat niet garanderen. 
2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Monique Smit TCM aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig aan Monique Smit TCM wordt verstrekt. Monique Smit TCM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Monique Smit TCM is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
3. Als Monique Smit TCM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de (betaalde) factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van Monique Smit TCM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert in voorkomend geval. 
4. Monique Smit TCM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Monique Smit TCM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
5. Worden bepaalde onderdelen van de behandeling door derden vervuld, dan is Monique Smit TCM voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 

Artikel 5. Klachtenregeling 
1. Bij een klacht dient de Cliënt allereerst contact op te nemen met Monique Smit TCM. In een persoonlijk gesprek wordt dan geprobeerd tot een oplossing te komen. 
2. Als dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan beroepsvereniging Zhong en/of de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), waarbij Monique Smit TCM is aangesloten . De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. 
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 6. Huisregels en bejegening 
1. De Cliënt kan een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaten, maar blijft zelf verantwoordelijk voor waardevolle spullen hierin. Monique Smit TCM is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein. 
2. De werkwijze voor de behandeling van de Cliënt wordt voorafgaand aan de uitvoering uitgelegd. Als er bezwaren bestaan tegen (een deel van) de geplande handelingen, dient de Cliënt dit direct aan te geven. Bezwaren vanwege geloofsovertuiging of persoonlijke voorkeuren voor behandeling moeten tijdens de eerste afspraak kenbaar gemaakt worden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het opstellen van het behandelplan.  
3. Monique Smit TCM en de Cliënt zullen zich tegenover elkaar respectvol gedragen en ongewenste informaliteit achterwege laten. Als er toch een ongewenste situatie ontstaat, zal in overleg met de Cliënt doorverwijzing en/of beëindiging van de behandeling plaatsvinden. Monique Smit TCM behoudt zich het recht voor om personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand. 
4. De Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier, en kan daarvan een afschrift ontvangen binnen 14 dagen na het verzoek daartoe.