Privacyverklaring Monique Smit TCM

Algemeen 
Dit is de privacyverklaring van Monique Smit TCM. Hierin leest u wat wij met uw persoonsgegevens doe en hoe wij uw privacy beschermen. Zowel wij als door ons ingeschakelde derden verwerken uw persoonsgegevens. Dat gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

(Bijzondere en/of gevoelige) Persoonsgegevens die wij verwerken  
Wij verwerken naast algemene (contact)gegevens (denk onder meer aan uw  naam, adres, telefoonnummer, e-mail) ook bijzondere persoonsgegevens (zoals uw geboortedatum, geslacht) en van u gemaakte foto’s. Deze gegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zowel de persoonsgegevens als de gemaakte foto’s worden opgeslagen in uw digitale patiëntendossier. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Door ons wordt in uw medisch dossier vastgelegd: uw zorgvraag, hoofdklacht, diagnostische en behandelgegevens. Uw dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van 20 jaar bewaard.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw  persoonsgegevens verwerken  
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht die voortvloeit uit de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien nodig en na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.  

Uw (medische) (persoons)gegevens worden verwerkt om een medisch dossier op te kunnen stellen en om contact met u te kunnen onderhouden voor (de financiële afwikkeling van) uw behandeling. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt in het geval van een doorverwijzing of andere reden (alleen na uw expliciete toestemming) en voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut. Tevens worden NAW-gegevens doorgegeven indien wij voor u kruiden bij derden dienen te bestellen zodat deze bij u afgeleverd kunnen worden. 

Toegang tot uw dossier / het dossier van een minderjarige  
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Voor inzage in het dossier van een minderjarige dient aan stringente eisen te worden voldaan.  

Delen van persoonsgegevens met derden  
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.   
  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.